GDPR

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ – Oáza tour s.r.o.

Ochrana a zpracování osobních údajů je poučení pro zákazníky Oáza tour s.r.o.  dle směrnice  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. její aplikace dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Oáza tour s.r.o.  se sídlem  Svatováclavská 31, 733 01 Karviná 1, IČ: 27813827, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30450 (dále jen „OT“), informuje o zpracování osobních údajů zákazníků, tedy subjektů údajů (dále jen „zákazník“).

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný zákazník poskytl a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (CESTOVNÍ SMLOUVA) v souladu s platnými smluvními předpisy, právními předpisy či plnění zákonných povinností.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány výhradně přímo od zákazníků (cestovní smlouvy, registrace a objednávky přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, webové stránky s kontaktním formulářem, sociální sítě, … aj) se souhlasem zákazníka.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození
 • Údaje umožňující rychlý kontakt se zákazníkem: číslo telefonu
 • Údaje umožňující písemný kontakt se zákazníkem: e-mailová adresa, kontaktní adresa
 • Vyjímečně zvláštní osobní údaje, které jsou nutné k plnění smlouvy a které jsou nutné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka, který k jejich zpracování dává souhlas: zdravotní indispozice související s objednanými službami.

Příjemci osobních údajů zákazníků a zpracování

Jsou společnosti – Cestovní kanceláře zajišťující služby vyplívající z plnění cestovní smlouvy.

Zpracovatelé zajišťující servisní služby informačních technologií správce osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim nemají omezený přístup. (správce sítě, správce účetní sítě, správce icloudu)

Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim mají omezený přístup na základě oficiálního vyžádání nebo soudního příkazu.

Účel zpracování osobních údajů zákazníků

 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy
 • Plnění zákonných povinností ze strany Cestovních kanceláří a ochrany životně důležitých zájmů zákazníků

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů zákazníků

Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle OT  jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem bylo přijato technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo zákazníků na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích, jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Do 3 měsíců po uplynutí možnosti reklamce poskytnuté služby maximálně 5 let.

Poučení

OT zpracovává údaje zákonným způsobem, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zákazníka a případně zpracovává osobní údaje na základě uvedeného souhlasu.

OT může bez souhlasu zákazníka zpracovávat osobní údaje, pokud: (GDPR, čl. 6 odst.1)

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti , která se na OT vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného  ve veřejném zájmu  nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen OT
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného OT či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je omezen konkrétním účelem pro který byl zákazníkem udělen.

Práva zákazníků

1/ V souladu se čl.12 GDPR informuje tímto OT zákazníka o jeho právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

2/ Každý zákazník může:

 • Požádat o vysvětlení a požadovat, aby OT odstranila takto vzniklý stav

Zejména se může jednat o:

 • Právo na provedení opravy a doplnění (čl.16)
 • Právo na výmaz = právo být zapomenut (čl.17)
 • Právo na omezení zpracování (čl.18)
 • Právo vznést námitku (čl.21) tj. o blokování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (čl.22)

3/ Je-li žádost zákazníka podle odstavce 1 shledána oprávněnou, OT odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li OT žádosti zákazníka podle odstavce 1 má zákazník právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. OT má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

_________________________________________________________________________

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Ivo Filip – Cestovní agentura Oáza tour

Ochrana a zpracování osobních údajů je poučení pro zákazníky Ivo Filip – Cestovní agentura Oáza tour dle směrnice  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. její aplikace dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Ivo Filip – Cestovní agentura Oáza tour se sídlem  Svatováclavská 31, 733 01 Karviná 1, IČ: 47982349, zapsaná u Živnostenského úřadu v Karviné, č.j.: MMK/079997/2016, Sp. značka: MMK/079994/2016 (dále jen „CA“), informuje o zpracování osobních údajů zákazníků, tedy subjektů údajů (dále jen „zákazník“).

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný zákazník poskytl a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (CESTOVNÍ SMLOUVA) v souladu s platnými smluvními předpisy, právními předpisy či plnění zákonných povinností.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány výhradně přímo od zákazníků (cestovní smlouvy, registrace a objednávky přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, webové stránky s kontaktním formulářem, sociální sítě, … aj) se souhlasem zákazníka.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození
 • Údaje umožňující rychlý kontakt se zákazníkem: číslo telefonu 
 • Údaje umožňující písemný kontakt se zákazníkem: e-mailová adresa, kontaktní adresa 
 • Vyjímečně zvláštní osobní údaje, které jsou nutné k plnění smlouvy a které jsou nutné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka, který k jejich zpracování dává souhlas: zdravotní indispozice související s objednanými službami.

Příjemci osobních údajů zákazníků a zpracování

Jsou společnosti – Cestovní kanceláře zajišťující služby vyplívající z plnění cestovní smlouvy. 

Zpracovatelé zajišťující servisní služby informačních technologií správce osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim nemají omezený přístup. (správce sítě, správce účetní sítě, správce icloudu)

Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim mají omezený přístup na základě oficiálního vyžádání nebo soudního příkazu.

Účel zpracování osobních údajů zákazníků

 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy
 • Plnění zákonných povinností ze strany Cestovních kanceláří a ochrany životně důležitých zájmů zákazníků

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů zákazníků

Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle CA jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem bylo přijato technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo zákazníků na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích, jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Do 3 měsíců po uplynutí možnosti reklamce poskytnuté služby maximálně 5 let.

Poučení

CA zpracovává údaje zákonným způsobem, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zákazníka a případně zpracovává osobní údaje na základě uvedeného souhlasu.

CA může bez souhlasu zákazníka zpracovávat osobní údaje, pokud: (GDPR, čl. 6 odst.1)

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti , která se na CA vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného  ve veřejném zájmu  nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen CA
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného CA či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je omezen konkrétním účelem pro který byl zákazníkem udělen.

Práva zákazníků

1/ V souladu se čl.12 GDPR informuje tímto CA zákazníka o jeho právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

2/ Každý zákazník může:

 • Požádat o vysvětlení a požadovat, aby CA odstranila takto vzniklý stav

Zejména se může jednat o:

 • Právo na provedení opravy a doplnění (čl.16)
 • Právo na výmaz = právo být zapomenut (čl.17)
 • Právo na omezení zpracování (čl.18)
 • Právo vznést námitku (čl.21) tj. o blokování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (čl.22)

3/ Je-li žádost zákazníka podle odstavce 1 shledána oprávněnou, CA odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li CA žádosti zákazníka podle odstavce 1 má zákazník právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. CA má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.